Vyberte
Deutsch
English
Romanesc
čeština
Magyar
font:  standard  |  large
 
 
 
 

 

Úvodná strana>>Pravidlá spracúvania osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom je: AVUS Wordwide Claims Service GmbH & Co. KG, Rechbauerstraße 4, A-8010 Graz, Rakúska republika.

Sprostredkovateľom je: AVUS International spol. s r. o, Mliekarenská 13, 821 09 Bratislava je sprostredkovateľom prevádzkovateľa.

Účel, právny základ a trvanie spracúvania osobných údajov:

-          Účelom spracúvania osobných údajov je korešpondovanie nárokov poškodených v súvislosti so škodovými udalosťami zahraničným zodpovednostným poisťovateľom a s tým súvisiace úkony.

-          Na tento účel vyžadujeme Váš súhlas, ktorý je právnym základom. Právnym základom môže byť aj resp. poistná zmluva o povinnom zmluvnom poistení u zahraničného poisťovateľa.

-          Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 5 rokov od udelenia tohto súhlasu, resp. od ukončenia vybavenia nárokov zo škodovej udalosti, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu, pre ktoré podľa právnych predpisov neexistuje iný účel a právny základ (zmluvy, zákon, iný Váš súhlas).

-          Váš súhlas je založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa uvedenú vyššie. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na Vašom súhlase bezodkladne ukončené. Spracúvané budú ďalej len osobné údaje, ktorých spracúvanie má iný právny základ (zmluva, resp. zákon). Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním. Neudelením súhlasu, alebo jeho odvolaním pred ukončením vybavovania nárokov zo škodovej udalosti môže mať za následok predĺženie ich vybavovania.

Účel, právny základ a trvanie spracúvania osobných údajov:

-          Osobitným účelom je vedenie evidencie ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. účtovníctvo), na ktoré však nie je potrebný Váš súhlas.

-          Právnym základom je všeobecne záväzný právny predpis, napr. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a iné predpisy.

-          Na základe týchto predpisov je potrebné osobné údaje v rozsahu podľa týchto predpisov spracúvať po dobu 10 rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je uvedený vyššie. Osobné údaje spracúvame vždy len v nevyhnutnom rozsahu. Súčasťou spracúvaných osobných údajov na základe Vášho súhlasu môžu byť aj ďalšie osobné údaje ako emailová adresa, telefónne číslo, informácie o Vašom zdravotnom stave a iné Vaše údaje, ktoré sú potrebné pre vybavenie nárokov zo škodovej udalosti u zahraničného zodpovednostného poisťovateľa.

Zdroj osobných údajov: Osobné údaje získavame priamo od Vás; od poškodeného; spoločnosti, ktorá vykonala obhliadku poškodených vecí pri nehode; resp. z vyšetrovacieho spisu na základe plnomocenstva vyššie.

Príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť za určitých okolností v nevyhnutnej miere, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu poskytnuté príjemcom (advokáti, znalci). Tieto osoby sú viazané mlčanlivosťou a sú povinné chrániť osobné údaje v rovnakom rozsahu ako prevádzkovateľ, či sprostredkovateľ.

Profilovanie: Prevádzkovateľ osobných údajov nevyužíva pri spracúvaní elektronické vyhodnocovanie osobných údajov (tzv. profilovanie).

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

·           Máte právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

·           Máte právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám podľa predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

·           Právo na opravu: Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, máte právo na opravu týchto údajov. Prosím informujte nás o prípadných chybách vo Vašich osobných údajoch.

·           Právo na výmaz: Ako dotknutá osoba máte právo žiadať vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Toto právo však nie je absolútne a Vaše osobné údaje nemusíme vymazať, ak na ich spracúvanie máme oprávnený záujem, alebo iný právny základ (napr. ak nám spracúvanie údajov vyplýva z uzatvorenej zmluvy, alebo zo zákona). Takéto údaje potom budú vymazané až po splnení ich účelu.

·           Právo na obmedzenie spracovania: V zákonom a nariadením uvedených situáciách máte  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti, alebo ak máte podozrenie, že spracúvanie osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.

·           Právo na prenositeľnosť údajov sa v tomto prípade neuplatňuje.

·           Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov ak údaje nie sú správne, alebo ak sú spracúvané nezákonným spôsobom. Ďalšie spracúvanie je prípustné len v prípade, ak existuje oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov (napr. ukončenie vybavenia nárokov zo škodovej udalosti).

·           Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je pre Slovenskú republiku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

·           Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov? Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie, prípadne v krajinách o ktorých Európska komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany. Mimo týchto krajín môžu byť osobné údaje prenášané len v prípade, ak poistná udalosť nastala, alebo má iný súvis s takouto krajinou. S takýmto postupom podpisom tohto dokumentu súhlasíte.

Spôsob ochrany osobných údajov: prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa GDPR.  K vašim osobným údajom má povolený prístup vždy len úzko vymedzený okruh osôb (zamestnanci – podľa ich funkčného zaradenia, len na účely plnenia pracovných povinností). Tieto osoby sú poučené a pravidelne preškoľované o povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov. Digitálne údaje sú chránené firewallmi, heslami a ďalšími technickými prostriedkami. Listinné dokumenty sa skladujú v uzamknutých priestoroch zabezpečených pomocou riadenia fyzického prístupu, v uzamknutých skriniach. Webové stránky a dátové prenosy sú zabezpečené šifrovaním SSL (zelený zámok v príkazovom riadku). Viac informácií z dôvodu zabezpečenia efektívnej ochrany zámerne neuvádzame.

V prípade zmeny osobných údajov, otázok, pripomienok a podnetov nás môžete kontaktovať na uvedených adresách.